Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. se podílí na Projektu VAVINET, který vybuduje e-infrastrukturu výzkumu a vývoje VUT

25.07.2013 -

 

Zákazník společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. VUT v Brně získal v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace projekt na rozšíření a modernizaci stávající informační infrastruktury VUT tak, aby uspokojila narůstající požadavky existujících a nově vznikajících pracovišť výzkumu, vývoje a inovací na VUT. Pro většinu moderních výzkumných pracovníků se stal počítač a práce v síti klíčovým pracovním nástrojem pro multimediální komunikaci, získávání a publikování znalostí, provádění výpočtů, simulací, virtuálních experimentů a zpracování dat z přístrojů. V neposlední řadě jsou servery využívány k vizualizaci, která pomáhá pochopit, řídit i publikovat jinak složité výsledky výzkumu a vývoje.

Existující informační infrastruktura VUT a k ní vázané služby ICT byly dosud specializovány převážně na výuku. Proto je záměrem projektu VAVINET rozšíření stávající informační infrastruktury sítě, serveru a služeb tak, aby byla připravená na intenzivní nárůst požadavků na přenosové pásmo, výpočetní výkon, nárůst objemu zpracovávaných a prohledávaných informací stávajících a jiných potřeb nových VaV pracovišť na VUT v Brně jako NETME, CEITEC, IT4Inovations a další.

Současná koncepce budování počítačové sítě řešila pouze problematiku dostupnosti počítačové sítě pro potřeby fakult. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že koncepce budování plně odpovídá zejména provozním potřebám univerzity. Výstavba nových výzkumných center klade na počítačovou síť zcela odlišné a nové nároky. Kvalitní komunikační infrastruktura je dnes naprosto nezbytná pro plnohodnotné začlenění do výzkumného prostoru.

V rámci projektu VAVINET dojde k posílení optické sítě, vybavení klíčových uzlů optické sítě síťovými aktivními prvky a datových sálů technickým vybavením. V neposlední řadě budou zajišťovány služby provozu a rozvoje informačních systémů pro vědu a výzkum.