Školení je šance

Rozvoj zaměstnanců VÍTKOVICE ITS

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 1.1 - Školení je šance

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00706

Částka: 2 992 952,- Kč

Doba realizace projektu:  květen 2010 až  leden 2012

Popis projektu

Společnost VÍTKOVICE ITS a.s. v současné době poskytuje služby informačních a komunikačních technologií (dále IC T) primárně pro společnosti skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Představenstvo VÍTKOVICE ITS a.s.rozhodlo o směrování nových podnikatelských aktivit na zákazníky mimo skupinu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Pro realizaci tohoto cíle je nezbytné, aby žadatel získal nové znalosti, know how a certifikace z oblasti ICT, která je velmi dynamicky rozvíjejícím se segmentem trhu a je založena zejména na znalostech a neustále se rozvíjející kvalifikaci zaměstnanců. Proto pro splnění svých strategických cílů vidí VÍTKOVICE ITS a.s.  jako nutnou podmínku právě rozvoj kvalifikační úrovně svých zaměstnanců.

Aktivity samotného vzdělávání budou zaměřeny primárně na kvalifikační rozvoj našeho týmu IT odborníků, rozvoj pracovníků obchodu a marketingu a ekonomického úseku jako nutnou přípravu vstupu na konkurenční externí trh. Projekt bude doplněn také nezbytným vzděláváním v rozvoji jazykových a měkkých dovedností našich zaměstnanců.

Cílovou skupinou tohoto projektu je 48 zaměstnanců firmy, u kterých byla identifikována potřebná doplnění či rozšíření kvalifikace a kompetencí.

Projekt bude realizován po dobu 21 měsíců. Pro zajištění vzdělávacích aktivit je plánováno využití  externích dodavatelů.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu, který vyplývá z nové obchodní strategie společnosti zaměřené na externí trh, je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a  posílení její současné tržní pozice. Tohoto cíle hodláme dosáhnout zlepšením úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců firmy v souvislosti se změnou požadavků na jejich kompetence.

Dílčí cíle projektu jsou pak definovány takto:

  • zvýšení odborné kvalifikace v oblasti informačních technologií a příprava zaměstnanců na certifikaci
  •  rozšíření obchodních a marketingových znalostí a dovedností
  •  zvýšení kvalifikace v oblasti ekonomiky a legislativy
  •  rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností
  •  zlepšení jazykových schopností
  •  rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků, zejména v oblasti řízení projektů

Většina renomovaných světových výrobců hardware  i software nabízí zkušeným uživatelům svých technologií možnost prokázat svoji odbornost získáním konkrétních certifikačních titulů, a tím získat mnohé výhody,ať už od samotného výrobce, zákazníků či zaměstnavatelů. V některých oblastech je certifikace nejen zárukou odborných kvalit nositele, ale stává se rovněž nutností pro spolupráci s výrobcem i zákazníkem. Certifikáty jsou tedy jedinečným kritériem profesionality, navíc s mezinárodní platností.

Mezinárodní spolupráce
Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprací.

Partneři
Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu
Název: VÍTKOVICE ITS a.s.
IČ: 61972576
Ulice: Ruská 60
Město: Ostrava -Vítkovice
PSČ: 70602

Kontaktní osoba
Kontakt:  Karel Vachutka, karel.vachutka@vitkovice.cz , +420 595 954 004
WWW: http://www.vitkovice-its.cz/