Testování aplikací

Počítačový software je stěžejní pro mnoho klíčových procesů moderních organizací a jeho kvalita má tedy zásadní vliv na výsledky organizace. Jakkoliv se testování vyvíjených aplikací může zdát jako technický proces, má nezanedbatelné psychologické a ekonomické aspekty. Testování samotným dodavatelem aplikace nebo pracovníky realizačního týmu na straně zákazníka má kromě typicky nedostatečných kapacit pro tuto činnost ještě další zásadní nedostatek. Osoby přímo zapojené do procesu vývoje a implementace typicky trpí „projektovou slepotou“ a hlavně se podvědomě při testování snaží prokázat, že software funguje správně, nikoliv identifikovat jeho chyby. Řešením je nezávislé externí testování. Nezávislé externí testování umožňuje pohlížet na tento proces jako na prostředek hledání nedostatků software a tím dosahování požadované úrovně jeho kvality. Eliminuje tím případy, kdy testování, a to zejména akceptační testování prováděné dodavatelem software, je chápáno jako prokazování očekávaného chování aplikace. Skutečné chyby se pak projeví až za ostrého provozu, což může nejen ohrozit chod klíčových obchodních procesů, ale i výrazně poškodit dobré jméno organizace.
Testování vychází z následujících základních principů:

  • testování je proces provádění programu se záměrem nalezení jeho chyb,
  • dobrý testovací scénář je takový, který poskytuje vysokou pravděpodobnost nalezení dosud neobjevené chyby,
  • úspěšný test je takový, který zjistil dosud neobjevenou chybu.

Důsledné uplatňování těchto zásad je klíčem k dosažení zákazníkem požadované úrovně kvality aplikace.