• První krajské bezpečnostní centrum v ČR
 • Příjem volání 112, 150, 155, 158 a 156
 • Operační řízení HZS, ZZS, PČR a MP Ostrava
 • Krizové řízení města a kraje
 • Finalista soutěže IT produkt 2011

Obecný popis

Integrované bezpečnostní centrum je komplexní informační a komunikační systém zajišťující příjem tísňového volání a operační řízení složek Integrovaného záchranného systému na daném území. Systém poskytuje operátorovi tísňové linky podporu při příjmu tísňového volání, vytěžení informací od volajícího, vyhodnocení parametrů mimořádné události a předání události výkonné složce Integrovaného záchranného systému (IZS) k řešení. Dispečerovi složky IZS dále poskytuje podporu pro příjem tísňových událostí různými komunikačními prostředky, zpracování událostí, návrh sil a prostředků a jejich vyslání na místo události a sledování stavu jejího řešení. Dále systém poskytuje prostředky pro statistické vyhodnocování činnosti operátorů tísňových linek a dispečerů záchranných složek i informační a komunikační podporu pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu a krizových stavů.
Integrované bezpečnostní centrum je zpravidla realizováno ve společných prostorech, které jsou v rámci jedné budovy sdíleny složkami IZS a případně i dalšími spolupracujícími agenturami. V případě potřeby technické řešení umožňuje geograficky distribuovanou implementaci centra, kdy jsou jeho jednotlivá pracoviště umístěna v geograficky odlišných lokalitách.

 

 

  

Klíčové komponenty

Komplexní informační a komunikační systém Integrovaného bezpečnostního centra je postaven na těchto klíčových komponentách:

 • Jádro systému a datová komunikace
 • Hlasová komunikace
 • Operační a dispečerská pracoviště
 • Aplikační podpora příjmu tísňového volání
 • Aplikační podpora operačního řízení složek IZS
 • Integrační framework – aplikační middleware
 • Sdílený audio-vizuální prostor

 

 

Významným prvkem sjednocujícím informační technologie Integrovaného bezpečnostního centra je aplikační middleware, který umožňuje sdílení funkcí a dat z heterogenních informačních zdrojů a systémů složek IZS v reálném čase. Pro specifické potřeby Integrovaného bezpečnostního centra vyvinula společnost MEDIUM SOFT a.s. zcela nový integrační framework. Tento framework obsahuje jak komunikační vrstvu založenou na technologiích webových služeb a XML, tak i soubor služeb, které jsou sdíleny všemi komunikujícími aplikacemi. Logické schéma integračního frameworku je uvedeno na obrázku níže.

 

 

Aplikační middleware IBC MSK integruje dispečerské systémy složek HZS, ZZS, PČR a MP Ostrava mezi sebou navzájem a dále pak se systémem příjmu tísňového volání na linku 112, se systémem jednotného geografického informačního systému, se společným systémem hlasové komunikace a vnitřního dorozumívacího systému a rovněž i s externími systémy ostatních organizací jako např. ČHMÚ, Povodí Odry, DIAMO, Národní dopravní informační centrum a dalšími. Operátoři tísňových linek i dispečeři složek IZS mají díky aplikační integraci k dispozici včas veškeré informace, které jim stávající technologie poskytují a mohou tak poskytovat kvalitní pomoc občanovi v nouzi.

  

 

 

 Praktická realizace

První praktickou realizací regionálního bezpečnostního centra je Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (IBC MSK). Centrum bylo dokončeno koncem roku 2010 po více než 2 leté výstavbě. IBC MSK přijímá tísňová volání na linky 112, 150, 155 a 158 z území celého Moravskoslezského kraje a linku městské policie 156 z území statutárního města Ostravy.

 

Centrum poskytuje 31 plnohodnotných a 5 záložních operátorsko-dispečerských pracovišť na společném dispečerském sále a dalších 32 pracovišť v oddělených operačních střediscích složek IZS včetně pracoviště kamerového dohledu města Ostravy. Kromě toho poskytuje dalších bezmála 50 pracovišť kancelářského typu, mezi které patří pracoviště ředitelství a služebny Městské policie Ostrava, pracoviště výjezdového centra Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, pracoviště krizových štábů primátora statutárního města Ostrava a hejtmana Moravskoslezského kraje.

 

 

IBC MSK je centrálním pracovištěm, které řídí veškeré operace základních složek IZS v Moravskoslezském kraji a Městské policie Ostrava. Jeho řízení tak přímo či nepřímo podléhá 422 jednotek požární ochrany, 57 výjezdových skupin záchranné služby, přibližně 4000 policistů policie ČR a přibližně 635 strážníků Městské policie Ostrava. Tento obrovský systém poskytuje své služby 1 250 000 obyvatelům Moravskoslezského kraje 24 hodin denně, 365 dní v roce a to okamžitě na žádost občana v tísni.

Další informace

Informace, fotografie a videa o IBC na WWW stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje