Zaměření na zákazníka

Nejdůležitější podmínkou trvalého úspěchu našeho podnikání je spokojenost našich současných i potenciálních zákazníků. Pozorně nasloucháme jejich potřebám a očekáváním, snažíme se jim porozumět a vyjít vstříc, cítíme k nim odpovědnost a snažíme se je překvapit novými, zajímavými a praktickými nápady. Naše řešení jsou pro zákazníky koncipovány tak, aby neměly negativní vliv na jejich zdraví a zároveň byly šetrné k životnímu prostředí. Zajišťujeme bezpečnost informací tak, abychom poskytli jistotu všem našim zákazníkům a posílili jejich důvěru v naši společnost.

Orientace na výsledky

Vytváříme prostředí pro krátkodobé a dlouhodobé stanovování, uplatňování a přezkoumávání svých politik, strategií a cílů tak, aby z toho měli prospěch zákazníci, vlastník, zaměstnanci i ostatní zainteresované strany. Aktivně předvídáme potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran. Při návrhu, vývoji a při implementaci produktů do provozu dbáme na upřednostnění takových technických řešení, která mají příznivý vliv na životní prostředí. Zajišťujeme efektivní ochranu a bezpečnost informací na potřebné úrovni z hlediska zachování jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Vedení a stálost záměrů a cílů

Management společnosti podporuje a motivuje zaměstnance ke zvyšování kvality poskytovaných řešení a zajištění bezpečnosti informací nad rámec požadavků platné legislativy a zdokonalování systému ochrany životního prostředí. Na základě komplexního zvážení všech dostupných informací a zkušeností iniciuje změny v činnostech, procesech a vztazích se všemi zainteresovanými stranami s cílem dlouhodobě naplňovat deklarovanou vizi a strategii společnosti.

Řízení na základě procesů a faktů

Klíč k trvalé prosperitě, konkurenceschopnosti a zvyšování hodnoty společnosti vidíme v efektivním řízení a neustálém zlepšování našich procesů. Jejich systematickým monitorováním, vyhodnocováním a optimalizací zajišťujeme jejich stabilně vysokou kvalitu, na kterou se naši zákazníci a partneři mohou vždy spolehnout. Naše procesy řídíme tak, aby byl zajištěn soulad s platnou legislativou České republiky i Evropské unie, mezinárodními smlouvami a jinými požadavky na životní prostředí a bezpečnost informací.

Rozvoj zaměstnanců a jejich angažovanost

Podporujeme prostředí otevřené komunikace, sdílíme své znalosti a zkušenosti, neustále rozvíjíme svůj tvůrčí osobní i profesionální potenciál, konzultujeme možná rizika a vytváříme motivační prostředí. Jsme hrdí na svoji práci a aktivně usilujeme o nejvyšší možnou míru spokojenosti našich zákazníků. Systematickým vzděláváním zvyšujeme znalosti našich zaměstnanců nejen o problematice životního prostředí, bezpečnosti, kvalitě našich řešení, ale i informační bezpečnosti, aby si uvědomovali důsledky a dopady činností společnosti na tyto oblasti a byli schopni účinné prevence. Poskytujeme jim informace o naplňování našich politik a cílů.

Neustálé učení se, inovace a zlepšování

Neustále a cílevědomě hledáme nové možnosti pro zlepšování a efektivně je promítáme do našich řešení, čímž zvyšujeme jejich přidanou hodnotu. Našim zákazníkům přinášíme technické novinky a složitá technologická řešení ve srozumitelné a snadno použitelné podobě pro usnadnění a zkvalitnění jejich života.

Garantujeme ochranu a bezpečnost všech informací o našich zákaznících, zaměstnancích a partnerech.