IKK

IKK - Komunikační platforma krizového řízení

Přínosy systému

  • integrace heterogenních komunikačních technologií do jednotného systému
  • zvýšení komfortu a efektivity komunikace
  • evidence veškerých uskutečněných komunikací
  • snížení telekomunikačních nákladů
  • zjednodušení správy komunikačního systému

Přenos a sdílení informací je nedílnou součástí všech lidských činností a do značné míry i determinantem jejich správného provedení a úspěšného dokončení. Technologický pokrok je neustálým producentem nových komunikačních technologií, které umožňují stále dokonalejší přenos hlasové a datové informace v reálném čase. Tento jinak pozitivní vývoj má však i svoji stinnou stránku. V důsledku tohoto vývoje jsou běžně používány komunikační technologie na různém stupni technologického vývoje, vyžadující jiný způsob obsluhy a které jsou zpravidla navzájem zcela nekompatibilní. To v prvé řadě zvyšuje nároky na obsluhu těchto heterogenních technologií všude tam, kde jsou využívány souběžně. Neméně podstatným důsledkem je rovněž i to, že takto vznikají navzájem nekompatibilní komunikační záznamy, navíc často fyzicky dostupné na různých místech. Jen stěží je pak např. možné jednotně zpracovat takto získané informace či dohledat a přiřadit všechny komunikační záznamy k určitému historickému jevu (události). To vede ke snížení efektivnosti jak samotné komunikace, tak i následného zpracování takto získaných informací. Samozřejmě ne pro všechny procesy jsou uvedené důsledky kritické, avšak v případě procesů operačního a krizového řízení i mnoha jiných o tom nemůže být pochyb.

Komunikační platforma krizového řízení přináší řešení negativních důsledků souběžného používání heterogenních komunikačních technologií. Jedná se o komplexní řešení, které integruje komunikaci několika komunikačními technologiemi do jednotného prostředí s jednotným uživatelským rozhraním, umožňuje vedení jednotné historie komunikace a poskytuje jednotné výstupy pro všechny používané komunikační technologie. Systém je důsledně modulární, což umožňuje jeho snadnou konfiguraci dle specifických implementačních potřeb i snadnou rozšiřitelnost. V současnosti systém disponuje následujícími obecnými komunikačními moduly:

  • textová zpráva, email, FTP, fax, SMS, telefon (včetně rozhraní k digitálnímu záznamu), rozhraní pro výměnu dat s existujícími externími systémy

Modul textových zpráv
Základním komunikačním protokolem systému je komunikace prostřednictvím textových zpráv. Z uživatelského hlediska se jedná se o obdobu známých instant message programů (kecálků), jako např. Jabber, ICQ, Skype, apod. Tento komunikační modul slouží především pro vzájemnou komunikaci mezi uživateli uvnitř systému. Oproti běžně dostupným obdobným řešením však disponuje některými funkcemi navíc, jako např.:

1.     připojení příloh přímo k odesílané zprávě

2.     klasifikace zprávy

3.     automatické vytvoření zprávy na základě definované šablony

4.     podpora formulářů ve zprávě

5.     přidání geografických souřadnic

Textová zpráva je interním komunikačním protokolem systému. Pokud je uživatelem odesílaná vně systém, je automaticky transformována na některou z podporovaných externích komunikačních technologií, nejčastěji email, SMS, fax, apod. Totéž platí analogicky i v opačném směru komunikace.

Ostatní komunikační moduly
Ostatní podporované komunikační moduly slouží k výměně zpráv mezi systémem a jeho okolím. To umožňuje uživatelům systému komunikovat prostřednictvím zavedených komunikačních protokolů, aniž by museli opustit prostředí jednotného systému a byli tak nuceni použít specifický nástroj, který komunikaci daným protokolem standardně zajišťuje (email klient, FTP klient, apod.). Pokud uživatel systému při odesílání zprávy explicitně nezvolí některou z podporovaných externích komunikačních technologií, systém vybere za něj tu nejvhodnější. Uživatel tak ani nemusí vědět, jakou technologií právě komunikuje, protože používá stále stejné jednotné uživatelské rozhraní.

Integrace s telefonním subsystémem je zajištěna prostřednictvím rozhraní TAPI. Podporována jsou tedy řešení kompatibilní s tímto standardem. Systém dále umožňuje integraci s digitálním nahrávacím zařízením. Tato integrace umožňuje k prostému záznamu o uskutečněném telefonním hovoru připojit i záznam hovoru. Momentálně je podporována integrace s nahrávacím zařízením ReDat®3 firny RETIA, a.s. Pardubice.

Podpora GISu
Systém podporuje obousměrnou komunikaci s geografickým informačním systémem prostřednictvím výměny XML zpráv. V závislosti na možnostech spolupracujícího geografického systému jsou podporovány tyto operace:

1.     zobrazení geografické polohy místa na mapě určeného souřadnicemi ve zprávě

2.     připojení souřadnic místa na mapě ke zprávě

3.     připojení aktuální zobrazené mapové kompozice ve formě rastrového obrázku jako přílohy ke zprávě

Výstupy ze systému
Všechny komunikační záznamy a zprávy předané prostřednictvím systému jsou ukládány do centrální databáze. Nad těmito záznamy je možné použít pokročilé vyhledávací funkce a vytvářet výstupy do formátů XML nebo HTML pro účely dalšího zpracování nebo sdílení.

Použitelnost systému
Systém je postaven na architektuře klient-server a kompletně vyvinut v prostředí JAVA. Je tak univerzálně použitelný pro nasazení na různých technologických platformách.

Systém je vhodné použít všude tam, kde je vyžadována maximální efektivita komunikace a/nebo možnost její evidence v čase. Případně všude tam, kde je požadována úspora nákladů za telekomunikační poplatky a/nebo údržbu komunikačního systému. Velkým přínosem je nasazení systému na dispečerských pracovištích, kde systém umožňuje jednoduchou evidenci a správu událostí a veškeré uskutečněné komunikace k nim příslušející.