Krizové řízení

Krizové řízení


Podpora krizového a havarijního plánování - C3M

POPIS SLUŽBY
1. Určen pro všechny úrovně spolupracujících subjektů od obcí, krajských úřadů, hasičských záchranných sborů až po ministerstva a své využití má i v soukromé sféře
2. Podpora práce krizových manažerů a osob, které se podílejí na krizovém řízení a plánování
3. Shromažďuje a rychle poskytuje informace potřebné k řešení mimořádných událostí a umožňuje zaznamenávat a sledovat průběh řešení těchto událostí a následně je vyhodnocovat

HLAVNÍ MODULY SYSTÉMU
1. Síly a prostředky
2. Mimořádné události
3. Opatření a úkoly
4. GIS
5. Plány a dokumentace

PŘÍNOS SYSTÉMU
1. Systém zohledňuje požadavky platné legislativy vztahující se k problematice krizového řízení a souvisejících zákonů
2. Využití společné datové základny nejen k tvorbě plánů, ale i jako zdroj aktuálních informací pro krizové řízení
3. Vzájemné sdílení dat uživatelů nebo kooperujících subjektů
4. Efektivní aktualizace dat
5. Jednoduché doplňování dalších chybějících informací do datové základny uživatelem
6. Podpora práce s různými datovými formáty (Word, Excel, HTML, mapy)
7. Automatické zobrazování informací na mapě
8. Přenos dat z datové základny mezi více aplikacemi C3M

Ze zkušeností posledních let je zřejmé že k mimořádné události (např. povodně) může dojít kdykoliv, a prostředky vložené do prevence a přípravy nejsou nikdy zbytečné a promarněné. Schopnost rychlého a kompetentního zásahu na základě správných informací a za kvalitní spolupráce záchranných složek - to jsou devizy, které nás mohou denně zachránit od mnoha zmařených životů a obrovských ekonomických škod. Jednou z činností, schopných zlepšit naše šance za mimořádných událostí, je krizové plánování a řízení.
Systém C3M je určen pro všechny úrovně spolupracujících subjektů od obcí, Krajských úřadů, Hasičských záchranných sborů až po Ministerstva. Systém C3M zohledňuje požadavky platné legislativy, vztahující se k problematice krizového řízení jako např. zákon o krizovém řízení 240/2000 Sb., zák. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií, ad. zákonů.
Při řešení krizové situace je klíčovým faktorem jednoduchost nakládání s požadovanou dokumentací. Kromě toho je nutno zajistit, aby uživatel měl vždy k dispozici pouze dokumentaci, k jejíž prohlížení a/nebo vytváření, resp. editaci je oprávněn a tato dokumentace byla vždy v aktuálním stavu. V neposlední řadě je v případě dokumentace využívané během krizové situace potřeba zajistit její dostupnost i v případě přerušení spojení s datovým zdrojem, který ji poskytuje. Informační podpora krizového řízení a plánování musí být natolik flexibilní, aby umožňovala nejen správu hotových dokumentů, ale také správu dílčích informací souvisejících ať již přímo či nepřímo s procesy krizového plánování a řízení. Takový systém je pak jednotným zdrojem informací, které lze dle potřeby použít jak pro vytváření požadovaných dokumentů, tak i samostatně k jiným účelům v krizovém i nekrizovém období.
Přínos systému C3M spočívá v jednotném uživatelském rozhraní i identických pracovních postupech používaných při vytváření a zpracování dokumentace jak v nekrizovém, tak i krizovém období a v dostupnosti všech potřebných informací a dokumentů na jednom místě (z pohledu uživatele). Tím je vytvořen důležitý předpoklad pro vysokou efektivitu nakládání s informacemi a dokumenty během krizové situace. Systém C3M má architekturu klient – server. Komunikace probíhá po intranet/internetové síti. Klienti systému se pak nachází na každé pracovní stanici, na které uživatelé pracují s dokumentací spravovanou systémem. Systém ukládá veškeré spravované informace, dokumenty a ostatní související data v centrální databázi. Klienti systému mohou mít na svém počítači výstupy dat v HTML formátu, které obsahují požadované informace v případě, že je přerušeno datové spojení.
Při práci s informacemi a dokumenty spravovanými systémem lze využívat podpory geografického informačního systému. Uživatel si může prostorovou informaci zobrazit na digitální mapě (za předpokladu, že jsou k dispozici místopisná data), zakreslit v mapě zaplavenou či ohroženou oblast, únikovou trasu, případně může připojovat libovolný výřez digitální mapy k evidované informaci a mít tak obrázek mapy k dispozici i pro uživatele, kteří nemají do GIS přístup.
Systém C3M přináší podstatné zjednodušení práce s informacemi a dokumenty a rovněž i sjednocení nástrojů a pracovních postupů při práci s informacemi a dokumenty v nekrizovém a krizovém období. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro efektivní nakládání s dokumenty především během řešení krizové situace. Systém rovněž zjednodušuje udržování informací, a tím i dokumentů, které je obsahují v aktuálním stavu. Odpadá zdlouhavý a pracný centrální sběr aktuálních informací a následná aktualizace dokumentů. Místo toho každý uživatel systému může být zodpovědný za aktualizaci určité části z celkového informačního obsahu systému. Informace mohou být takto aktualizovány kontinuálně. Informační obsah systému proto může v každém okamžiku odrážet skutečný aktuální stav reality bez ohledu na mnohdy zastaralé informace ve schválených platných dokumentech. V případě potřeby lze kdykoliv jednoduše dokumenty spravované systémem aktualizovat tak, aby obsahovaly aktuální informace.
Uživatel může přistupovat jak k dříve vytvořeným finálním dokumentům, tak i k jednotlivým dílčím informacím, které jsou v dokumentu použity nebo ke kterýmkoliv jiným informacím krizového plánování a řízení spravovaným systémem. Protože jednotlivé dílčí informace jsou pověřenými uživateli kontinuálně udržovány v aktuálnosti, je systém C3M univerzálním prostředkem jak pro získání platného schváleného dokumentu, tak i aktuálního stavu informací v něm obsažených. Navrhovaný systém se skládá z několika modulů, jejichž základní popis je uveden dále.
 

HLAVNÍ MODULY C3M

SÍLY A PROSTŘEDKY
V této části je možno zaznamenávat veškeré síly a prostředky (osoby, organizace, odbornosti, funkce, prostředky: disponibilní, vyráběné, potřebné, atd.), které je možno použít při řešení krizových situací a mimořádných událostí. Jedná se jak o movité a nemovité věci, tak lidské zdroje a organizace. Z pořízených sil a prostředků je možno vytvářet různé přehledy s možnosti exportu do HTML formátu a poskytovat je jiným osobám v elektronické formě nebo papírově, lze také síly a prostředky zobrazit na mapě. Zodpovědnost za úplnost a aktuálnost jednotlivých přehledů sil a prostředků lze nastavit podle způsobu řízení procesu pořizování a aktualizací přehledů sil a prostředků.
 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
V této části je možno zaznamenávat veškeré události, a to jak předpokládané, které jsou výsledkem analýzy rizik, tak i skutečné. K událostem možno zaznamenávat libovolné informace, které jsou potřebné, včetně zakreslení informací na mapě, jako např. místo události, ohrožené oblasti, zaplavené oblasti pro jednotlivé stupně povodňové aktivity, únikové trasy aj. Je možno zaznamenávat předpokládaný i skutečný sled událostí a jejich vývoj a také zaznamenávat případné vyhlášení krizového stavu, pokud k němu nastalá situace vede. Ze získaných údajů je možno opět získat různé přehledy událostí.
 

OPATŘENÍ A ÚKOLY
V této části se zaznamenávají veškerá opatření a postupy řešení událostí. Může se jednat o krizová opatření, úkoly, plány (postupy) konkrétních činností, operační postupy, zodpovědnosti, atd. V případě postupu řešení skutečné události je možno sledovat časový sled řešení jednotlivých úkolů i celých postupů. Ze získaných údajů je možno opět získat různé přehledy opatření a úkolů.
 

GIS
Modul umožňuje uživateli zobrazit prostorovou informaci spravovanou informačním systémem na digitální mapě. Lze tady také zakreslit požadovanou situaci na mapě a uchovat ji jako grafickou informaci k události.
 

PLÁNY A DOKUMENTACE
Tato část slouží ke shromažďování veškerých informací z ostatních částí aplikace a také okolí do výsledného dokumentu, kterým je vlastní plán nebo další příslušná zákonem požadovaná dokumentace. Je možno zde definovat krizové plány, havarijní plány, plány konkrétních činností, operační plány, a další dokumentace ve struktuře definované uživatelem. Jednotlivé kapitoly plánů a dalších dokumentů pak obsahují informace z různých částí informačního systému či okolních zdrojů, ale uspořádané v logickém strukturovaném sledu. Platí přitom pravidlo, že každá informace je v systému pořízena jednou a jakákoliv změna se ihned promítne všude, kde se tato informace vyskytuje. Sleduje se zde také verzování a schvalování plánů. Definování struktur jednotlivých kapitol je realizováno editací kapitol, přenášení dat z datové základny do kapitol, vkládání office dokumentů, obrázků, map, textů. Vytvořenou strukturu plánu a příslušné dokumentace si lze kdykoliv prohlédnout a následně vytisknout. Automatická změna v kapitole plánu probíhá automaticky při změně v datové základně.