ELTAV

Inteligentní systém pro optimalizaci kvality technologických procesů
 

Popis:

Inteligentní systém pro optimalizaci kvality technologických procesů provádí analýzu naměřených dat, prognózování parametrů technologických procesů a navrhuje opatření ke zlepšení kvality těchto procesů (původně se jednalo o jakostní problémy taveb v ocelárně). Systém využívá kombinaci statistických metod a metod umělé inteligence.

  • Předzpracuje a statisticky analyzuje vstupní data a rozpozná data, která vykazují výrazné odchylky proti předpokládaným hodnotám
  • Podle zadaných pravidel zhodnotí kvalitu každého technologického procesu případně vypočte veličiny, které jsou pro výsledek procesů významné a nejsou přítomné ve vstupních datech
  • Analyzuje zákonitosti platné v technologických procesech metodou učení z dosud naměřených dat
  • Doporučí takové nastavení parametrů dalších procesů, při kterém je pravděpodobnost kvality maximální.
  • Doporučený zásah se může vztahovat k jednomu konkrétnímu procesu nebo souhrnně ke všem procesům podobného typu
  • Při optimalizaci dodržuje technologické a ekonomické podmínky, zadané pomocí pravidel.

 

Účel:

Doporučení ke zvýšení kvality technologických procesů a snížení zmetkovitosti. Výrazná úspora provozních nákladů.

REFERENCE:

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY – Používá se zatím na 3 pracovištích, z toho na jednom již pomohl technologům k nalezení příčiny velkého jakostního problému. Další aplikace se přípravují.

Cílová skupina:

Hutní podniky a ocelárny, další společnosti realizující složité výrobní procesy, které se nedají exaktně popsat