TAVPLAN

TAVPLAN

Systém operativního plánování tavicích procesů
 

- optimalizace nákladů -
 

Systém TavPlan je určen společnostem zabývajícím se slévárenskou výrobou, kde realizuje rozhodovací proces při plánování taveb v pecích různých typů.

Analýza procesů ve společnosti

Tým specialistů s dlouholetou praxí v oborech IT a slévárenství provede ve Vaší společnosti podrobnou analýzu procesů a navrhne taková opatření, jež povedou k odstranění negativních jevů při plánování procesů výroby slévárenského provozu.

Konkrétní metriky

Vyhodnocení celé analýzy poskytuje informace o neefektivních procesech při plánování procesů výroby slévárenského provozu a případné přínosy v ekonomice i dalších ukazatelích.

Ekonomické ukazatele

 • Materiálová náročnost jednotlivých taveb
 • Energetická náročnost jednotlivých taveb

Další ukazatele 

Pružnost plánování technologických procesů se zohledněním:

 • Změny v lidských zdrojích (nemoc, dovolená, ...)
 • Materiálových a energetických nestandardů (neplánované výluky, chybějící dodávky, ...)

Návratnost

Předpokládaná návratnost investic do zavedení systému je do 1 roku

Vstupy systému

 • Zakázková náplň
 • Informační systém společnosti (NAVISION, ORACLE eBS, SAP, HELIOS, ...)
 • MS Excel, txt soubory
 • Manuálně
 • Lidské zdroje
 • Informační systém společnosti (NAVISION, ORACLE eBS, SAP, HELIOS, ...)
 • MS Excel, txt soubory
 • Manuálně
 • Normy spotřeby času (formovna)

Výstupy systému

 • Plány (Informační systém, MS Excel, txt soubory, tisk)
 • Modelárna
 • Formovna
 • Lití
 • Finální zpracování odlitku
 • Expedice

Přínosy          

 • plánování taveb v pecích různých typů ve slévárnách
 • využití zbytkového tekutého kovu
 • možnost využití ekvivalentních materiálů
 • stanovení optimálního plánu taveb v návaznosti na snižování výrobních nákladů
 • integrace s firemním informačním systémem
 • realizace optimalizace v celém řetězci předvýrobních a výrobních procesů

Úspory

 • materiálové
 • energetické

Reference

 • Vítkovické slévárny spol. s r.o.

Popis produktu TavPlan

Systém realizuje rozhodovací proces při plánování taveb v pecích různých typů ve slévárnách. Jedná se o proces volby nejlepší z obrovského množství alternativ, kterou dosud provádějí intuitivně pracovníci přípravy výroby na základě svých dlouholetých zkušeností, přičemž nemají jistotu, že se jim podaří nalézt skutečně tu nejlepší možnost. Výstupem je stanovení optimálního plánu taveb v návaznosti na snižování výrobních nákladů, integraci s firemním informačním systém.

Rozhodovací proces je v modelu realizován evoluční metodou výběru nejlepších alternativ.

Navržený postup spočívá v tom, že softwarový systém vytvoří v mezích stanovených podmínek soubor různých plánů taveb, tyto plány v průběhu optimalizace modifikuje, kombinuje a podle zvolených kritérií vybírá do další soutěže nebo zamítá tak, že výsledkem je nejoptimálnější plán z hlediska minima energetické a materiálové náročnosti příslušné technologické operace potřebné pro tavící proces.

Příprava výroby přijímá zakázky od externích odběratelů a zařazuje je do databáze. Ke každé zakázce upřesní metalurg materiál, který bude při odlévání použit. V určitých případech je možno materiál vzájemně nahradit, pokud je taková náhrada povolena a neovlivní kvalitu výrobku. Technolog stanoví technologický postup, tj. sled jednotlivých operací vedoucích ke zhotovení příslušného výrobku – odlitku, normovač určí normu spotřeby práce na přípravu a výrobu odlitku se zahrnutím procesu tavení.

Pro výrobu je nutno zajistit formovací rámy a jádra a pak vytvořit formy pro lití. Změna plánu odlévání nesmí proběhnout v kratším čase než x,y hod. před litím.

Při odlévání se postupuje podle plánu taveb, přičemž je nutno zajistit potřebný počet pracovníků pro formování a odlévání. Charakteristiky licích pánví se v čase mění. Z jedné tavby se dá z licí pánve odlít jisté maximální množství odlitků.  

Planéři se snaží intuitivně organizovat zakázky tak, aby v daném termínu bylo využití pecí maximální. Musí přitom zohledňovat řadu dalších faktorů: zaměnitelnost materiálů, dostatek formovacích rámu, pracovní dobu zaměstnanců, provozní podmínky pecí aj. Musí rovněž respektovat dohodnuté energetické odběrové diagramy. Při tomto rozhodování je velmi výkonně podporuje softwarový systém, který jim na základě vývojového algoritmu doporučuje optimální plán taveb. Nejedná se pouze o optimalizaci z hlediska energetické náročnosti, ale celého předvýrobního a vlastního technologického procesu, s cílem snižování výrobních nákladů a včasné expedice konečných výrobků.

Ochranné známky:

 • SAP ochranná známka společnosti SAP
 • ORACLE eBS, Ochranná známka společnosti ORACLE
 • NAVISION ochranná známka společnosti Microsoft ,
 • HELIOS, ochranná známka společnosti ASSECO Solutions