TIS

TIS

Podpora předvýrobních etap ve strojírenském podniku

Technologický Informační Systém (dále TIS) je softwarový systém pro vysoce produktivní podporu

činnosti ve strojírenské technologické přípravě výroby (dále TgPV) pro vyhledávání, tvorbu a modifikaci technologických postupů, tvorbu norem spotřeby času a výkonových kalkulací. Systém může být provázán s CAD pracovišti a integrován s podnikovým Informačním Systémem (dále IS) za účelem vytvoření jednotné správy základních dat a dokumentů v oblasti řízení výroby.

Analýza procesů ve společnosti

Tým specialistů s dlouholetou praxí v oborech IT a strojírenské výroby provede ve Vaší společnosti podrobnou analýzu procesů a navrhne taková opatření, jež povedou k odstranění negativních jevů v předvýrobních etapách.

Návratnost

Předpokládaná návratnost investic do zavedení systému je do 1 roku

Moduly systému

 • GKS:    Grafický Klasifikační Systém je vstupním modulem pro práci technologa
 • XTAB: Databáze hodnot a parametrů
 • EDP:     Editor Dialogů a Parametrů, slouží k definování vlastnosti tabulky XTAB-u
 • EHP:     Editor Hodnot Parametrů je modulem pro vyplnění hodnot parametrů nového provedení
 • ETTP:  Editor Typových Technologických Postupů, slouží k tvorbě technologických postupů a norem spotřeby času 

Výstupy systému

 • Technologický postup
 • Norma spotřeby času
 • Seznam nástrojů a pomůcek
 • Grafická návodka

Přínosy          

 • Zachování know – how společnosti
 •  Jednoduchá dostupnost znalostí z příslušného výrobního oboru
 • Využití skupinových technologií
 • Sjednocení a objektivizace firemních normativů
 • Sdílená data konstrukčních a technologických pracovišť
 • Vyšší schopnost tvorby variantních výrobních postupů
 • Zvýšení produktivity a operativnosti výroby
 • Možnost dosažení vyšší jakosti výrobků
 • Zrychlení reakce na poptávku zákazníka
 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Hotový technologický postup může být tištěn a to včetně grafických návodek anebo předáván dalším systémům, například pro plánování a řízení výroby.

Úspory

 • Zefektivnění práce útvarů předvýrobních etap (konstrukčních i technologických) až o 70%

Reference

 • PSL a.s. Považská Bystrica
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

 

POPIS PRODUKTU TIS

Oddělení TgPV ve společnostech zabývajících se strojírenskou výrobou musí nejen připravovat výrobní dokumentaci pro již uzavřené kontrakty, ale také se podílí na tvorbě nabídek pro nové zákazníky. Podklady pro tvorbu takových to nabídek jsou většinou minimální a odhadnutá pracnost výroby se často liší od skutečnosti. Data zpracovaná pro nabídku jsou málo využitelná pro následnou tvorbu výrobní dokumentace po uzavření kontraktu. I při opakované výrobě je pro pracovníky úseku

TgPV mnohdy složité nalézt původní výrobní dokumentaci. V důsledku čeho dochází k nadměrné prodlevě reakce obchodního úseku na poptávku zákazníka a zbytečné tvorbě nové výrobní dokumentace při opakované či podobné výrobě.

Efektivní je především využití skupinových technologií na základě podobnosti součásti. Po zadání

základních rozměrových dat součástky, vlastností obráběného materiálu, přídavků na opracování atd. je systém schopen automaticky vygenerovat aktuální technologický postup s přesným sledem operací včetně grafických návodek. Možná je i následná ruční editace a validace vygenerovaného postupu. Základní idea celého řešení je, že místo technologických postupů, které je nutno vytvářet vždy znovu a znovu i v případě geometricky podobných dílů, lze definovat proměnné (parametry) a psát typové technologické postupy obsahující symboly těchto parametrů místo konkrétních hodnot. Parametrům pak lze dodat konkrétní hodnoty podle konkrétního případu a automaticky vygenerovat technologický postup.

 

MODULY SYSTÉMU TIS

GKS – Grafický Klasifikační Systém

Vstupním modulem pro práci technologa je GKS - grafický klasifikační systém strukturálního rozpadu výrobků. Je v něm možno vyhledávat jak celé díly, tak i komponenty podle kódového označení nebo podle grafické tvarové podobnosti prvků. Modul GKS uživatele intuitivně navádí k tvarově nejbližšímu řešení.

XTAB - Databáze hodnot a parametrů

Modul XTAB je tabulkou hodnot parametrů jednotlivých rozměrových provedení tvarové součásti. Slouží k založení nového provedení a ke spouštění navazujících modulů. Ke každému řádku tabulky, tedy ke každému rozměrovému provedení, mohou být připojeny různé dokumenty, od výkresů, obrázků až po soubory typu .doc či .xls. Vlastnosti tabulky XTABu jsou definovány v modulu EDP.

EDP – Editor Definic Parametrů

Modul EDP (Editor Definic Parametrů) slouží k definování vlastnosti tabulky XTABu. Nejen že lze zakládat parametry, lze také definovat tvar hodnoty parametru, jeho popis a relace mezi parametry.Dále lze v modulu EDP definovat grafické návodky které mimo jiné slouží jako rozhraní pro editaci hodnot parametrů.

EHP – Editor Hodnot Parametrů

Editor hodnot parametrů je modulem pro vyplnění hodnot parametrů nového provedení či editaci hodnot parametrů stávajícího provedení. Editaci lze provádět buď v tabulce, kde se uživatel orientuje dle popisů parametrů anebo v grafické formě pomocí kótovaného nákresu součásti. Po vyplnění hodnoty parametrů jsou automaticky doplněny hodnoty relačních parametrů.

ETTP – Editor Typových Technologických Postupů

Modul ETTP slouží k tvorbě technologických postupů a norem spotřeby času. Ke každé tabulce XTABu

je přiřazen jeden typový technologický postup. Typový postup je namísto hodnot opatřen parametry, parametry jsou použity i v detailu úkonu, jež slouží pro výpočet normy spotřeby času. Ke každému řádku XTABu lze přiřadit netypový technologický postup, ten vznikne na základě typového technologického postupu a hodnot parametrů konkrétního provedení (řádku XTABu). Ve stejný okamžik jsou vygenerovány také konkrétní grafické návodky, címž vzniká značná časová úspora. Dále je modul vybaven širokou škálou nástrojů pro podporu tvorby typových technologických postupů či úprav na netypových technologických postupech jako poloautomatické doplnění řezných parametrů, číselník pracovišť, pomůcek a nástrojů atd. Normovači využívají také objemnou databázi znalostí, jež jim umožňuje automatické doplnění dat potřebných pro výpočet normy spotřeby času, například časy upínání a výměn nástroje na jednotlivých strojích nebo přípravné časy pro pracoviště. Norma spotřeby času pro operaci je rozdělena na čas strojní a čas vedlejší. Na normu spotřeby času má vliv počet upnutých obrobků, například u vícevřetenových strojů. Dále je počítán také čas placený, který je ovlivněn počtem pracovníků, kteří operaci provádějí.